Кабинет министров республики татарстан татарстан республикасы
Скачать 49.07 Kb.
НазваниеКабинет министров республики татарстан татарстан республикасы
Дата конвертации09.09.2013
Размер49.07 Kb.
ТипДокументы

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

МИНИСТРЛАР КАБИНЕТЫПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

2011 ел, 30 апрель

356г. Казань

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы дәүләт учреждениеләре хезмәткәрләренә хезмәт өчен түләү шартлары турында» 2010 ел, 24 август, 678 нче карарына үзгәрешләр кертү хакында


Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРЂ:


1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы дәүләт учреждениеләре хезмәткәрләренә хезмәт өчен түләү шартлары турында» 2010 ел, 24 август, 678 нче карарына (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 ел, 8 октябрь, 790 нчы; 2010 ел, 3 декабрь, 987 нче; 2010 ел, 30 декабрь, 1175 нче; 2011 ел, 28 апрель, 347 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы дәүләт учреждениеләренең мәгариф хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри квалификация төркемнәренә керә торган хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турындагы нигезләмәдә:

8.8 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«8.8. Россия Федерациясенең, Совет Социалистик Республикалар Союзының, Совет Социалистик Республикалар Союзы составындагы союздаш һәм автономияле республикаларның һәм Татарстан Республикасының дәүләт бүләкләре (мактаулы исемнәре) булган өчен түләүләр беренче һәм икенче дәрәҗәдәге уку-укыту-ярдәмче персонал, педагогик хезмәткәрләр һәм структур бүлекчәләр җитәкчеләре вазыйфаларының һөнәри квалификация төркемнәренә керә торган мәгариф хезмәткәрләре вазыйфалары буенча бирелә һәм түбәндәге формула буенча хисаплап чыгарыла:


,

монда:

– дәүләт бүләкләре (мактаулы исемнәр) булган өчен түләү;

– дәүләт бүләкләре (мактаулы исемнәр) булган өчен өстәмә түләү күләме.


Россия Федерациясенең, Совет Социалистик Республикалар Союзының, Совет Социалистик Республикалар Союзы составындагы союздаш республикаларның дәүләт бүләкләре (мактаулы исемнәре) булган өчен өстәмә түләү күләме 10 процент тәшкил итә.

Татарстан Республикасының (Татарстан Автономияле Совет Социалистик Республикасы) дәүләт бүләкләре (мактаулы исемнәре) булган өчен өстәмә түләү күләме 8 процент тәшкил итә.

Россия Федерациясенең, Совет Социалистик Республикалар Союзының, Совет Социалистик Республикалар Союзы составындагы союздаш республикаларның тармак бүләкләре булган өчен өстәмә түләү күләме 6 процент тәшкил итә.

Россия Федерациясе Мактау грамотасы булган өчен өстәмә түләү күләме 4 процент тәшкил итә. Россия Федерациясе Мактау грамотасы булган өчен өстәмә түләү Россия Федерациясе Мәгариф һәм фән министрлыгының (Россия Федерациясе Мәгариф министрлыгының) ведомство бүләкләре белән бүләкләү тәртибе нигезендә Россия Федерациясенең мәгариф һәм фән министры (Россия Федерациясенең мәгариф министры) боерыгы белән бүләкләнә торган мәгариф хезмәткәрләренә билгеләнә.

Татарстан Республикасының «Мәгарифтәге казанышлар өчен» күкрәк билгесе булган өчен өстәмә түләү күләме 4 процент тәшкил итә. Татарстан Республикасының «Мәгарифтәге казанышлар өчен» күкрәк билгесе булган өчен өстәмә түләү Татарстан Республикасының мәгариф һәм фән министры (Татарстан Республикасының мәгариф министры) боерыгы нигезендә билгеләнә.

Тиешле түләүләрне бирү өчен нигез булып торган дәүләт бүләкләре (мактаулы исемнәр) һәм ведомство бүләкләре исемлеге бу Нигезләмәгә теркәлгән кушымтада китерелгән.»;


Тиешле түләүләрне бирү өчен нигез булып торган дәүләт бүләкләре (мактаулы исемнәр) һәм ведомство бүләкләре исемлеген бу карарга теркәлгән кушымта нигезендә яңа редакциядә бәян итәргә;


әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы дәүләт учреждениеләренең мәдәният, сәнгать һәм кинематография хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри квалификация төркемнәренә керә торган хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турындагы нигезләмәдә:

5.8 нче пунктның алтынчы һәм җиденче абзацларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«Татарстан Республикасының мактаулы исемнәре, дәүләт бүләкләре, Совет Социалистик Республикалар Союзы составындагы автономияле республикаларның мактаулы исемнәре булган өчен өстәмә түләү күләме 8 процент тәшкил итә.

Россия Федерациясенең, Совет Социалистик Республикалар Союзының, Совет Социалистик Республикалар Союзы составындагы союздаш республикаларның мактаулы исемнәре булган өчен өстәмә түләү күләме 10 процент тәшкил итә.»;


әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы дәүләт учреждениеләренең физик культура һәм спорт хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри квалификация төркемнәренә керә торган хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турындагы нигезләмәдә:

7.18 нче пунктның алтынчы һәм җиденче абзацларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«Татарстан Республикасының мактаулы исемнәре, дәүләт бүләкләре, Совет Социалистик Республикалар Союзы составындагы автономияле республикаларның мактаулы исемнәре булган өчен өстәмә түләү күләме 8 процент тәшкил итә.

Россия Федерациясенең мактаулы исемнәре, спорт исемнәре, Совет Социалистик Республикалар Союзының мактаулы исемнәре, Совет Социалистик Республикалар Союзы составындагы союздаш республикаларның мактаулы исемнәре булган өчен өстәмә түләү күләме 10 процент тәшкил итә.»;


әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы дәүләт учреждениеләренең медицина һәм фармацевтика хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри квалификация төркемнәренә керә торган хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турындагы нигезләмәдә:

5.8 нче пунктның алтынчы һәм җиденче пунктларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«Татарстан Республикасының мактаулы исемнәре, дәүләт бүләкләре, Совет Социалистик Республикалар Союзы составындагы автономияле республикаларның мактаулы исемнәре булган өчен өстәмә түләү күләме 8 процент тәшкил итә.

Россия Федерациясенең, Совет Социалистик Республикалар Союзының, Совет Социалистик Республикалар Союзы составындагы союздаш республикаларның мактаулы исемнәре булган өчен өстәмә түләү күләме 10 процент тәшкил итә.».


2. Бу карар 2011 елның 1 маеннан барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә кагыла, дип билгеләргә.


Татарстан Республикасы

Премьер-министры И.Ш.Халиков


Похожие:

Кабинет министров республики татарстан татарстан республикасы iconКабинет министров республики татарстан татарстан республикасы
О создании автономного учреждения дополнительного образования Республиканская специализированная
Кабинет министров республики татарстан татарстан республикасы iconКабинет министров республики татарстан татарстан республикасы
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 елга кадәр иҗтимагый инфраструктура, социаль хезмәт күрсәтүләр белән тәэмин ителүнең...
Кабинет министров республики татарстан татарстан республикасы iconКабинет министров республики татарстан татарстан республикасы
Республики Татарстан, Совета Егорьевского сельского поселения Лаишевского муниципального района о включении земельного участка сельскохозяйственного...
Кабинет министров республики татарстан татарстан республикасы iconКабинет министров республики татарстан татарстан республикасы
Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгының урманнардан агач әзерләү хокукы белән электр тапшыру линияләрен төзү максатларында...
Кабинет министров республики татарстан татарстан республикасы iconКабинет министров республики татарстан татарстан республикасы министрлар кабинеты
Об утверждении Требований к одежде обучающихся по образовательным про­граммам начального общего, основного общего и среднего общего...
Кабинет министров республики татарстан татарстан республикасы iconКабинет министров республики татарстан татарстан республикасы
Биклянского сельского поселения Тукаевского муниципального района о включении земельного участка сельскохозяйственного назначения,...
Кабинет министров республики татарстан татарстан республикасы iconКабинет министров республики татарстан татарстан республикасы
Фз «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением...
Кабинет министров республики татарстан татарстан республикасы iconОб утверждении республиканской программы развития малого и среднего предпринимательства в республике татарстан
Федерального закона от 24. 07. 2007 n 209-фз "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и Закона Республики...
Кабинет министров республики татарстан татарстан республикасы iconПресс-служба президента республики татарстан
Кабинете Министров Республики Татарстан состоится встреча Президента Республики Татарстан Р. Н. Минниханова с Чрезвычайным и Полномочным...
Кабинет министров республики татарстан татарстан республикасы iconО внесении изменений в Государственный реестр особо охраняемых природных территорий в Республике Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета Министров
Кабинета Министров Республики Татарстан от 24. 07. 2009 №520 «Об утверждении Государственного реестра особо охраняемых природных...
Разместите кнопку на своём сайте:
kaz2.docdat.com


База данных защищена авторским правом ©kaz2.docdat.com 2013
обратиться к администрации
kaz2.docdat.com
Главная страница